31. December 2035 - 14:00 till 17:00
Share it on:

Thông Báo Thi Tuyển Dụng Công Chức Của Sở Nội Vụ | Thi Tuyển Công chức Nhà Nước | Monday, 31. December 2035

THÔNG BÁO THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA SỞ NỘI VỤ (63 TỈNH THÀNH)
Thông tin thi tuyển, tài liệu và đề thi sẽ được cập nhật lên https://www.facebook.com/Thituyencongchucnhanuoc.gov
https://www.facebook.com/Tailieuonthicongchuc.gov.vn
https://www.facebook.com/Dethicongchuc.gov.vn